Általános szabályzat

Jelen Felhívási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Aranybot hivatalos oldalán (weboldalán: www.aranybot.hu), feltöltött ajánlásokra, jelölésekre, azok kezelésére, a Díjazottak kiválasztására és értesítésére vonatkozik (a továbbiakban: Felhívás),

A játék Szervezője Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület (székhely: 1101 Budapest, Népligeti út 2.; adószám: 18265455-1-42), továbbiakban: Szervező.

A Felhívásra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Felhívásban résztvevő személyek

A Felhívásban részt vehet minden, magyarországi lakóhellyel, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Résztvevő), és a felhívás meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a programban.
Amennyiben a Díjazott cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Felhívásban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 • Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület tagjai, elnökségi tagjai, támogatói, önkéntesei valamint ezek közeli hozzátartozói (Civil tv. 42. (1) bek.)
 • a zsűri tagjai és közeli hozzátartozói.

2. A Felhívás időtartama, feltételei

A Felhívás időtartamát, a feltöltések határidejét és egyedi szabályait a „jelölés feltöltése” menüpont leírásai tartalmazzák. A Felhívásban részt venni, jelölést feltölteni a kitöltési határidő napján a Határidők menüpontban megadott óráig lehetséges. A rendszer a feltöltés lehetőségét a feltöltési határidő beálltával megszünteti, a határidő után a Résztvevő a Felhívásban nem vehet részt, jelölést nem tölthet fel, ezzel kapcsolatban igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A Szervező fenntartja a jogot a Felhívás teljes tartalmának előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés nélküli módosítására, különösen, de nem kizárólag: a Felhívás elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében.

A Szervező jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan, a Résztvevő hozzájárulása nélkül módosítani.

A Szervező a Felhívásban való részvételt a módosított szabályzat elfogadásáig felfüggesztheti illetve megtilthatja.

A Szervező jogosult a Felhívást előzetes vagy utólagos értesítés illetve bejelentés nélkül egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a Felhívásra vonatkozó minden információt, adatot törölni.

A Szervező a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizár minden, a Felhíváson való részvétel/jelölés feltöltéséből, a honlap használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

A Szervező minden változtatás esetén a megfelelő módon írásban a honlapon keresztül tájékoztatja a Résztvevőket.

3. Részvétel a Felhívásban

A Felhíváshoz csatlakozni

 • a weboldalon a feltöltés során kért adatok megadásával,
 • az jelölés feltöltésével, vagy e-mail-ben való elküldéssel,
 • az általános szabályzat elfogadásával lehet.

A Felhíváshoz történő csatlakozás kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező által kért adatok megadása a Felhívásban való részvétel feltétele, így tudomásul veszi, hogy amennyiben a kért adatokat megadni nem kívánja, úgy a Felhívásban nem vehet részt, a Felhívásban való részvétel és a Regisztráció önkéntes.

A Résztvevő vállalja, hogy a jelölt vállalatot / magánszemélyt/ civil szervezetet az Jelölt jóváhagyásával jelöli a Díjra.

A Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Felhívás szellemével ellentétes magatartás, vagy hamis vagy megtévesztő adatközlés, a Felhívásban elért feltűnő, és/vagy rendellenes felhasználásra utaló eredmény  esetén a Résztvevőt előzetes értesítés nélkül jogosult kizárni a Felhívásból azzal, hogy az egyedi eseteket a Szervező jogosult kivizsgálni és a szabályszerű, nem rosszhiszemű eredményeket utólag elismerni.

Kizárt Résztvevő által jelölt vállalat / magánszemély/ civil szervezet nyereményt nem kaphat.

A Díjak kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges az jelölt vállalat/civil szervezetet képviselő személy, illetve  magánszemély pontos neve, e-mailcíme és telefonszáma – melyeket a felöltéskor szükséges megadni (amennyiben az adatok ismertek).

Egy Résztvevő több jelölést is tehet különböző kategóriákban, azonban egyazon vállalatra/civil szervezetre / magánszemélyre/ csak egy alkalommal.

A Regisztráció során a valós adatok megadása a Résztvevő felelőssége azzal, hogy amennyiben a Szervező észleli, hogy a Résztvevő e szabályt megszegi, őt a Felhívásból a Regisztrációjával kizárja és regisztrációját törli a tisztességes szervezés és az egyenlő esélyek biztosítása, valamint a többi, szabályosan játszó Résztvevő érdekében. A Résztvevő csak abban az esetben vehet részt a Felhívásban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

4. Jelölés

A Díjra jelölést adhat minden, magyarországi lakóhellyel, e-mail címmel, telefonszámmal rendelkező internet-felhasználó természetes személy olyan szervezetekre, amelyek rendelkeznek Magyarországon bejegyzett telephellyel, illetve magánszemély esetében olyan természetes személyekre, akik magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkeznek.

A jelölést elsősorban látássérültek részéről várjuk, de látók is tölthetnek fel jelölést a honlapon keresztül, vagy e-mail-ben a „jelölés feltöltése” menüpontban meghatározottak szerint.

5. A Láthatatlan Kiállítás által felajánlott jegyek átvétele, felhasználása

Az első száz érvényes, a Szervező által ellenőrzött és jóváhagyott jelölést követően a jelölést végző Résztvevő két darab, (összesen két fő részére szóló) a Láthatatlan Kiállításra érvényes belépőjegyet kap. Egy Résztvevő egy alkalommal jogosult a belépőjegyekre (2db) attól függetlenül, hogy hány ajánlást töltött fel.

A belépőjegyek személyesen vehetők át a Láthatatlan Kiállítás recepcióján (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. Millenáris, B épület) nyitvatartási időben (hétfőtől vasárnapig 10-20 óráig, kivétel ünnepnapok és egyéb zárva tartott napok, melyekről a Láthatatlan Kiállítás recepcióján és a www.lathatatlan.hu weboldalon lehet tájékozódni).

A jegyek átvétele a Résztvevő személyes jelenlétében történik. A Résztvevő személyazonosságát a Láthatatlan Kiállítás recepciója egy arra alkalmas személyi okmány segítségével ellenőrzi.

A jegyek beváltására a Láthatatlan Kiállítás szabályai vonatkoznak. A felhasználásra vonatkozó feltételekre a Szervezőnek ráhatása nincs. A fel nem használt jegyek, illetve a Láthatatlan Kiállítás szabályzatának nem betartása miatt meghiúsult jegybeváltásért (regisztráció hiánya, személyazonosság, jogosultság igazolásának megtagadása, stb) a Szervező felelősséget nem vállal.

Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Résztvevőt terheli.

A jegyek beváltásával kapcsolatban a Láthatatlan Kiállítás az illetékes szerv (www.lathatatlan.hu) .

A Láthatatlan Kiállítás belépőjegyei készpénzre nem válthatóak át. 

6. Közönségszavazás

A Szervező által ellenőrzött és jóváhagyott feltöltéseket (ajánlásokat) a www.aranybot.hu internetes oldalra kerülését követően a Szervező nyílt szavazásra bocsátja a „határidők” menüpontban feltüntetett időszak között.

Ezen időszak alatt lehet szavazni bármely jelöltre/jótettre. A szavazási időszak lezárását követően a szavazatok összesítésre kerülnek és a legtöbb szavazatott kapó jelölt Különdíjban részesül.

7. Díj

A Díjazottak egy egyedi tervezésű, logózott, névre szóló emlékplakettet kapnak.

Amennyiben a Díj átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt emlékplakett, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy/szolgáltatás kerül átadásra. A Díj másra át nem ruházható, és semmilyen esetben nem váltható át készpénzre.

A Díjazottat a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére (az adózáshoz szükséges személyes adatokat – születési hely és idő, édesanyja neve, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány száma –  a Díjazottnak kötelező megadnia, az adó különben nem bevallható). A Díj átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. Díj átadásának helyszínére történő utazás költsége).

8. A Díjazottak kiválasztása, Díjazottak értesítése

A Díjazott(ak) személye a Felhívás lezárultát követően kerül megállapításra. A Díjazott mindhárom kategóriában az az jelölt vállalat, civil szervezet vagy magánszemély lehet, akit szabályosan, a megadott feltételek szerint jelöltek díjazásra és a zsűri által a legtöbb szavazatot kapja. Különdíjat kap az a Díjazott, akit szabályosan, a megadott feltételek szerint jelöltek díjazásra és a honlapon leadható szavazatok közül a legtöbbet kapta.  Több azonos pontot elérő Díjazott közül a nyertes sorsolással kerül kiválasztása, amelyről a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, és amelyet tanúkkal hitelesít. Ha a kisorsolt Díjazott kiesik, újabb sorsolással kerül meghatározásra a nyertes. A Díjazott a Felhívásban való részvétellel ezt a kiválasztási módot kifejezetten elfogadja.

A Díjazott a Díj elfogadásával a jelen Szabályzat minden pontját elfogadja.

A Szervező a Díjazott értesítését az elbírálást követő 5 munkanapon belül a Díjazott telefonos elérhetőségén, illetve e-mail címén keresztül kísérli meg kizárólag. Amennyiben a Díjazott nem elérhető, és huszonnégy órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel (visszahívás telefonon vagy e-mail-ben), úgy a nyertes elveszíti nyertes jellegét, a Díj nem illeti meg.  Kiesik a Díjazott abban az esetben is, amennyiben az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg az első értesítéstől számított 3 napon belül. Ilyenkor a Szervezőnek joga van új Díjazottat választani.

A Különdíj esetében a Díjazott kiesése esetén az második legtöbb szavazatot elérő Díjazott válik nyertessé.

Több azonos szavazatot elérő második legmagasabb szavazattal rendelkező Díjazott közül való választásra, az értesítésére és a válaszadására rendelkezésre álló határidőre a Díjazottra vonatkozó fenti szabályok irányadóak. Amennyiben az így meghatározott Díjazott is kiesik, úgy a Díjazott a szavazatszámban őt követő lesz a Díjazott. Az ötödik számú pót Díjazott kiesése esetén a Szervező a nyereményjátékot meghiúsultnak tekinti és a Díj nem kerül kiadásra.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Díjazott, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota, vagy bármely a Szervezőn kívül álló ok miatt nem értesül a Díjra való jogosultságról.

9. Díj átadása

A Díjakat a Szervező személyesen adja át a Díjazottaknak az ünnepélyes díjátadó napján, vagy későbbi időpontban a Szervező telephelyén vagy megjelölt irodájában.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

A Díjazottak kötelesek együttműködni a Díj átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Díj átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja a Díjkitűzést és nem oszt díjat a jelen Felhívás keretein belül.

10. Adatkezelési Tájékoztató

A Résztvevők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Résztvevők önkéntes hozzájárulásán, a személyes adatok kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Résztvevők a Felhívásban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban és az itt meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a weboldalra való regisztráció során megadott adataikat (név, e-mail cím, telefonszám)- a regisztráció törléséig kezelje;
 • regisztrációval a Résztvevő feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét – a Szervező kezelje a regisztrációjának fenntartása alatti időben, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a Díj átvételéhez felhasználja, továbbá a Díjazott nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a díjátadón készült képi- és hanganyag sajtóban való megjelenésére;
 • a Díjazottak név , telefonszám és e-mail cím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • amennyiben a Díj kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró futár részére átadja,
 • valamint a Díjjal kapcsolatos adó és járulékbevallás, valamint adóelőleg levonás és befizetés érdekében, az adatfeldolgozóként eljáró a Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület részére átadja.

A Résztvevő és a Résztvevő által jelölt vállalat / civil szervezet / magánszemély tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Résztvevő és a Résztvevő által jelölt vállalat / civil szervezet / magánszemély tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Felhívásban való részvételét is megszünteti, regisztrációját törli. Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban találhat.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőt és a jelölt vállalatot / civil szervezetet / magánszemélyt megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Felhívás szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

NAIH szám: NAIH-141268/2018

11. Felelősségkizárás

A jelölések és az értesítési adatokban történő hiányosságokért, vagy feltöltési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókok levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Felhívásra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Résztvevőt terheli.

A Szervező a Díjak minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Felhívásban való részvétel során, a Felhívás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Felhívás során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Résztvevő a Felhívásban történő részvétellel kifejezetten lemond a Felhívás lebonyolításával, a szavazatokkal, a díjakkal, a Díjazottakkal kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésről.

A Szervező a Felhívás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Felhívás időtartama alatt a Felhívás, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Résztvevő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Résztvevő köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Résztvevő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.