Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület Adatvédelmi tájékoztatója, szabályzata.

 

A   Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő)   a www.bizzvakon.hu és www.aranybot.hu weboldalak (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók, regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) adatait kezeli. Az Érintett a Honlap látogatásával automatikusan – technikai adatok tekintetében -, egyéb adatai tekintetében regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, nyereményjátékra/felhívásra feliratkozással külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap látogatásával és a Honlapra történő regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, nyereményjátékra jelentkezéssel elfogadja az Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat (a továbbiakban: Szabályzat vagy szabályzat), és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, illetőleg adott esetben jogszabályi kötelezettségen, amely meg van határozva jelen szabályzatban.

Amennyiben az Érintett más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a feltöltés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni. Jelen szakaszban foglaltak az elektronikus levelezési címre is vonatkoznak.

 

 1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a Honlapra látogatók – technikai adatok – és regisztrálók, hírlevélre feliratkozók, nyereményjátékban résztvevők tekintetében kezeli az Érintettek adatait.

A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja, hogy minél relevánsabb tartalmat szolgáltasson a felhasználó számára. A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja a Honlapon történő tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalom megjelenítése.

A hírlevél küldése tekintetében az adatkezelés célja a feliratkozó személyek részére tartalom – és 3. személy hirdetése/reklámja, akciókról értesítés, saját szolgáltatásairól információ – biztosítása a Honlap témája alapján, illetőleg annak alapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a vonatkozó jogszabály által előírt adatkezelési kötelezettség (lásd 2. pont).

Ezen felül a Honlapon előfordulhat nyereményjáték, egyéb részvételi felhívás és ebben az esetben az adatokat – a jelen és a nyereményjáték, felhívás szabályzat szerint – az Adatkezelő kezeli az adatokat.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait is kezeli. Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött regisztrációban szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül, illetőleg tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja.

Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges adatot ad meg (pl. emailben), annak esetleges kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával, Adatkezelő tájékoztatja azonban Érintettet, hogy kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli (Adatkezelő nem kezeli az ilyen, általa nem kért adatokat). A jelen szabályzat elfogadásának módját pedig írásbelinek tekinti az Érintett.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más, meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

Az Érintett kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 6. § (6) bekezdés szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt Honlap látogatással, regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

 1. Adatkezelő, mint adatkezelő megnevezése

 

Név:                             Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület

Székhely:                   1101 Budapest, Népligeti út 2.

Telephely:                 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

Adószám:                  18265455-1-42

 

Bejegyző bíróság:       Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail:                            info@bizzvakon.hu

Telefon:                          0620/3558046

Weboldal:                      www.bizzvakon.hu

 

Tárhelyszolgáltató:     MediaCenter Hungary Kft

Székhely:                        6000 Kecskemét, Sosztakovics u 3. II/6.

Telefon:                          0676/ 575 023

Weboldal:                      www.mediacenter.hu

 

 Adatkezelési nyilvántartási számok a célokra tekintettel kerültek igénylésre:

 1. hírlevél küldése
  • NAIH-139889/2018
  • NAIH- 141268/2018

 

 • a weboldalra való regisztráció során megadott adataikat (név, e-mail cím, telefonszám)- a regisztráció törléséig kezelje;
 • regisztrációval a Résztvevő feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét – a Szervező kezelje a regisztrációjának fenntartása alatti időben, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a Díj átvételéhez felhasználja, továbbá a Díjazott nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a díjátadón készült képi- és hanganyag sajtóban való megjelenésére;
 • a Díjazottak név , telefonszám és e-mail cím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • amennyiben a Díj kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró futár részére átadja,
 • valamint a Díjjal kapcsolatos adó és járulékbevallás, valamint adóelőleg levonás és befizetés érdekében, az adatfeldolgozóként eljáró a Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület részére átadja.

 

 1. A kezelt személyes, technikai adatok köre

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 • Hírlevél küldése esetén a kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név (vezetéknév, keresztnév), telefonszám.
 • Nyereményjátékra/felhívásra való jelentkezés esetén a kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név, telefonszám.
 • Regisztráció esetén a kezelt adatok köre: Név, elektronikus levelezési cím, telefonszám.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok nem kerülnek összekapcsolásra és nem rendelhetőek közvetlenül az érintettekhez – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A regisztráló Érintett adatai a saját technikai adataival az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szerepelnek egy nyilvántartásban. Ehhez az Érintett a Honlapot történő regisztrálással és jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére, vagy amely itt megtalálható: www.google.com/analytics/

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

 1. Hírlevél, direkt marketing

Felhasználó előzetes, egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján Adatkezelő jogosult hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. A hozzájárulásra külön jelölőnégyzet bejelölésével kerülhet sor. A felhasználó jogosult leiratkozni a hírlevélről a hírlevélben megjelölt linkre kattintással, illetőleg az Adatkezelőnek eljuttatott email üzenet útján, amelyben kéri a hírlevélről leiratokozást. A hírlevélre feliratkozáshoz nem szükséges az érintettnek regisztrálnia. A hírlevél 3. személyek hirdetéseit/reklámját is tartalmazhatja illetőleg az Adatkezelő társaság szolgáltatásaira, tevékenységére vonatkozó információkat.

A Hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó nevét, elektronikus levelezési címét – email cím -, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Adatkezelő haladéktalanul törli és részére reklámot, hírlevelet az Adatkezelő ezen módon a továbbiakban nem közöl.

Adatkezelő az ilyen hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A visszavonás elektronikus úton lehetséges a jelen szabályzatban megadott Adatkezelői székhelyre és megjelölt email címre – lsd. 3. pont. A nyilatkozatot tevő személynek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe Adatkezelő által, a szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a

Felhasználó érdekében szükséges, vagy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak. A hírlevél tartalmazhat elektronikus hirdetést és kereskedelmi kommunikációt is.

 

A Hírlevél küldője a Bízz Vakon! Közhasznú Egyesület.

Adatkezelő tilalmi listát vezet a a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 21.§ alapján, ahol azon személyek nevei és lakcímadatai szerepelnek – a jelen szabályzat szerint – akik kérték az adott cél miatti kezelés megszüntetését vagy esetleg a hírlevél tekintetében nem adtak hozzájárulást vagy adataik letiltásra kerültek – amennyiben az Adatkezelő igénybevett személyi adat és lakcímnyilvántartás szervétől vett át adatot a jogszabályokban meghatározott módon. Ennek célja, hogy az itt szereplők adatai ne kerüljenek többet átvételre és velük újra kapcsolatfelvétel ne legyen. E tekintetben az Adatkezelő biztosítja, hogy a szükséges mértékig használja fel az adatokat, amely a fentiekben került részletezésre, nem kapcsolja össze más állománnyal, más célra nem használja fel és biztosítja az Érintettek jogainak gyakorlását a jogszabályok és jelen szabályzatban foglaltak szerint.

Amennyiben a Honlapon regisztráló, hírlevélre feliratokozó, más módon adatait megadó személy kéri adatainak törlését, vagy megtiltja hírlevél küldését stb. annak megtörténtéről az Adatkezelő elektronikus levél útján –írásban- tájékoztatja az Érintettet.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a regisztrációval, hírlevélre feliratkozással – ide nem értve a technikai adatokat, amelyek a Honlap látogatásával – kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a törlés kéréséig az Érintett által) tart. A regisztráció törlése egyenértékű a törlés kérésével. A nyereményjáték/felhívás tekintetében az adatkezelés időtartama a vonatkozó nyeremény játékszabályzatban/felhívásban kerül meghatározásra.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokból és célok érdekében, mértékig és ideig kezeli. Az érintett bármikor kérelmezheti:

 1. a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 2. a személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő elektronikus címére történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat elküldésével, valamint a hírlevélen az erre a célra létrehozott lemondó linkre kattintva történik. A törlésre irányuló kérelemnek egyértelműnek kell lennie a törlendő adatokat és az Érintettet illetően. Amennyiben az Érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 25 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból az Érintett minden adatát, amelyről az Érintettet a törlésre irányuló kérelemben megjelölt elektronikus címen írásban tájékoztatja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 1. Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, alvállalkozói (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Amennyiben

az Érintett hozzájárulására van szükség, ilyen esetben az Érintettet előzetesen tájékoztatja az Adatkezelő, és tőle hozzájárulást kér, és a szükséges hatósági bejelentéseket megteszi.

Az adatok feldolgozását maga az Adatkezelő végzi illetőleg tárhelyszolgáltatót vesz igénybe (3. pont).

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, kérdésre a tárhelyszolgáltatóról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

8.2  Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását; elfeledtetés joga

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Továbbá az Érintett bármikor jogosult törölni a regisztrációját. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (amennyiben ilyen előfordul a jelen szabályzatban foglaltak megtartása mellett). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az elutasításról a jogszabály szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot értesíti.

 

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.

 

8.4. Az Érintett tiltakozhat Direkt marketing ellen

Az Érintett bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@bizzvakon.hu e-mail címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és az Érintettnek a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul az Érintettet, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az Érintett adatait.

 

8.4. Az automatikus döntéshozás és profilalkotás elleni tiltakozás joga

 Az Érintettnek joga van tiltakozni a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája ellen, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Kivételt képez ez alól, ha az Érintett kifejezetten hozzájárulását adja az automatizált egyedi döntéshozatalhoz, vagy az egyébként szükséges egy bizonyos szerződés teljesítéséhez. Ilyen esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, melynek körében köteles lehetővé tenni, hogy az Érintett élhessen azon jogával, hogy az Adatkezelő oldalán emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, illetve a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8.5 Az adathordozhatósághoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azt egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.6. Ügyfélszolgálat és műszaki hiba bejelentése:

Amennyiben az Érintettnek bármilyen jellegű kérdése vagy panasza van azzal az info@bizzvakon.hu email címen vagy 3. pontban megjelölt telefonszámon kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

8.7. Jogérvényesítés és jogorvoslat az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; általános email elérhetőség: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt (A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható) érvényesítheti jogait.

 1. E-mail címek kezelése

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek kezelése jogszerűségére, így azokat a jelen szabályzatban – és a játékszabályzatban – meghatározott módon kezeli.

Az e-mail címek kezelésére elsősorban az Érintett azonosítása, a regisztrációja, nyereményjátékban/ felhívásban részvétele, hírlevélre feliratkozása kapcsán kerül sor.

A regisztrációkor, hírlevélre feliratkozáskor, nyereményjátékban/felhívásban részvételkor megadott email cím alapján Adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni Érintettel. Az elektronikus levelezési cím – email cím – alapján Adatkezelő jogosult szükség esetén, jogsértés, kérdés, nyereménnyel kapcsolatos egyeztetés esetén kapcsolatba lépni az Érintettel.

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott – harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Felhasználó elősegítheti az adatok biztonságban létét azzal, hogy nehezen kitalálható jelszavak megadásával és biztonságos böngészőprogram használatával megteszi a megfelelő lépéseket az interneten keresztül elküldött személyes adatainak védelme érdekében.

 

 1. Feltöltött tartalomért, kommentért, véleményért való felelősség

Az Érintett által feltöltött tartalom, kép, komment, vélemény, és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat (a továbbiakban: Tartalom):

 • nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait, egyéb jogait (személyiségi, személyhez fűződő jogok, stb.)
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
 • nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Érintett felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt.

Adatkezelő kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt Érintett köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Amennyiben az Érintett magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Adatkezelővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, Érintett köteles minden Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és Adatkezelőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Adatkezelőt, vagy más harmadik személyt az Érintett bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogsértő tartalmat haladéktalanul (legkorábban harmadik személy jelzésétől számított 2 munkanapon belül) eltávolítsa és az így regisztrált, hírlevélre vagy nyereményjátékra/felhívásra feliratkozott személy regisztrációját törölje. A törlés nem érinti az Érintett jogi felelősségét. Adatkezelő jogosult haladéktalanul törölni azon felhasználót, aki a jelen szabályzatot, más a Honlapon lévő szabályzatot vagy a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit megszegi.

A vélemények és kommentek és a fórum tekintetében Adatkezelő az Ektv. (2001 évi CVIII. törvény) szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül (tárhely szolgáltató).

 

 1. Egyéb rendelkezések, kiskorúak védelme

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzat az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával/látogatásával ráutaló magatartással, vagy annak külön feltüntetett jelölőnégyzet elfogadásával elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen kiskorúak nyilatkozataihoz törvényes képviselőik nyilatkozata vagy jóváhagyása szükséges. A Polgári Törvénykönyvnek meg nem felelő – kiskorúak által tett – nyilatkozatok a Polgári Törvénykönyv szerint minősülnek, figyelembe véve a az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. Felek kifejezetten rögzítik, hogy nyereményjátékban/felhívásban csak 18 év feletti személy vehet részt. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték szabályzatban foglaltak szerint és jelen szabályzat alapján amennyiben tudomására jut, hogy 18 év alatti személy vesz részt a nyereményjátékban, törölje az adott személy adatait, illetőleg a vonatkozó szabályzatok megszegésére tekintettel akár a létrehozott regisztrációt is, kizárja a nyereményjátékból.

 

 1. Az adatok kiszivárgása elleni védelem
 •  Tűzfal
 • Behatolásvédelem
 • DDOS védelem
 • Támadásvédelem IP cím feketelistával
 1. Külső szolgáltatók

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által kapott (általa fentiekben írt  körben) adatokat a jelen szabályzat szerint kezeli.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter.

 

 1. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
 • egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak (a magyar jog az irányadó, a szabályzatok és az esetleges nyereményjáték nyelve a magyar).

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. február 21.